Usługi Notarialne

kontakt na tel.: 606 116 576

Czynności notarialne:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty za czynności notarialne:

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 28-06-2004 r. ), powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe podatki i opłaty i następnie przekazuje je na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłata sądowa

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne

Dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej:

Wszelkie dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone w oryginale do Kancelarii wcześniej, przed umówieniem terminu jej dokonania. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

sprzedaż lub darowizna działki

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 4. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. cena sprzedaży, wartość rynkowa działki,
 6. warunki i data wydania działki,
 7. nr konta bankowego (w przypadku sprzedaży),
 8. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 9. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 10. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział.

sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 4. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. cena sprzedaży, wartość rynkowa lokalu,
 6. warunki i data wydania lokalu,
 7. nr konta bankowego (w przypadku sprzedaży).

sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 4. dane osobowe kupujących i sprzedających/darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 5. dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 6. cena sprzedaży, wartość rynkowa lokalu,
 7. warunki i data wydania lokalu,
 8. nr konta bankowego (w przypadku sprzedaży).

testament

 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 3. opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

akt poświadczenia dziedziczenia

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 3. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 4. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Miasta bądź Gminy - Wydział Meldunkowy, ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej).

umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej),
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

umowa spółki z o.o.

 1. dane osobowe wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku, jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. firma spółki,
 3. siedziba spółki (miejscowość),
 4. przedmiot działalności spółki zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 5. wysokość kapitału zakładowego,
 6. liczba i wartość nominalna udziałów przypadających poszczególnym wspólnikom,
 7. informacja o organach spółki,
 8. czas trwania spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony.

protokół zgromadzenia spółki kapitałowej

 1. numer KRS spółki, której zgromadzenie ma się odbyć,
 2. ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki, jeżeli ma ulec zmianie,
 3. porządek obrad zgromadzenia,
 4. treść projektowanych uchwał.

tel.: 606 116 576

Dane Kontaktowe

Nasi prawnicy odpowiedzą na wszystkie Państwa zapytania i pomogą rozwiązać problemy. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz dane kontaktowe

Porada On-Line

Chcą Państwo w miarę szybko uzyskać poradę prawną? Wystarczy przesłać wypełniony formularz z opisem sprawy!

Przejdź do e-porady

Rezerwacja Spotkania

Dala Państwa wygody i oszczędności czasu wprowadziliśmy system rezerwacji spotkań z naszymi prawnikami!

Zarezerwuj spotkanie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.